Veilingvoorwaarden van Hessink's

VEILINGVOORWAARDEN HESSINK's VEILINGEN

 

BETREKKING HEBBEND OP AANKOPEN EN OVERIGE TRANSACTIES BIJ

HESSINK's TE ZWOLLE

Algemene Verkoopvoorwaarden (Versie 1-12-2021)

Alle veilingbezoekers die deelnemen aan een verkoop georganiseerd door Hessink’s, worden geacht voorafgaande aan iedere verkoop of veiling bekend te zijn met de Algemene Verkoopvoorwaarden, kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling en tevens vermeld op onze veilingsite onder ‘Terms & Condition’ / ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ van Hessink’s.

De koper of bieder zal zich derhalve dan ook nimmer kunnen beroepen op onbekendheid of onwetendheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals die gelden bij van Hessink’s. Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen per veiling afwijken. Het is dus zaak om deze Algemene Verkoopvoorwaarden telkens goed door te lezen, alvorens deel te nemen aan de verkoop/veiling van Hessink’s. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft hiermee te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene Verkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

 

Positie van Hessink’s

Hessink’s verkoopt als vertegenwoordiger van de Verkoper. Elke verkoop is derhalve een directe overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper.

 

SECTIE A – UITLEG EN DEFINITIE VAN GEBRUIKT TERMEN BIJ DE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Betekenis Verkoopvoorwaarden

In deze Verkoopvoorwaarden hebben de aanduidingen die tussen aanhalingstekens zijn geplaatst de onderstaande betekenis:

 1. 'Hamerprijs'; de prijs waartegen een kavel door de veilingmeester aan de Koper wordt toegeslagen of toegekend of, in het geval van een verkoop na veiling, de overeengekomen prijs; in alle gevallen met exclusief het ‘opgeld’ en eventuele toepasselijke belastingen en eventuele onkosten,
 2. 'Koper'; de persoon die het hoogste bod uitbrengt welk door de veilingmeester is geaccepteerd, of de openbaar gemaakte opdrachtgever van die persoon,
 3. 'Kosten'; betekent kosten en uitgaven door Hessink’s gemaakt met betrekking tot de verkoop van een kavel voor voorbereiding van de catalogus, verzekering, foto’s en illustraties, eventuele douane en importkosten, reclame-, verpakkings- en verzendkosten, reproductierechten, belastingen, heffingen, testkosten, zoekopdrachten of vragen met betrekking tot een kavel, kosten van incasso van een in gebreke blijvende koper, dit alles vermeerderd met een bedrag in plaats van btw, indien van toepassing op illustratie- en verzekeringskosten,
 4. 'Limiet'; betekent de minimale verkoopprijs waartegen de verkoper heeft ingestemd met de verkoop van een kavel (zie echter uitzonderingen in voorwaarde 10 van de voorwaarden van verkopers),
 5. 'Netto Verkoopopbrengst'; betekent de Hamerprijs van het verkochte kavel voor zover ontvangen door Hessink's, verminderd met de verkoopcommissie en onkosten van de Verkoper;
 6. ‘Opgeld'; betekent de commissie die betaald moet worden over de afhamerprijs die door een koper aan Hessink's moet worden betaald tegen de tarieven die in de catalogus en/of op onze online website staan ​​vermeld en/of op het moment van de desbetreffende verkoop in de veilingzaal zijn gelden, eventueel samen met de toegevoegde waarde (btw) indien van toepassing,
 7. 'Hessink's' of 'wij'; hiermee wordt bedoeld Hessink's Veilingen.
 8. 'Totaal Verschuldigd Bedrag'; hiermee wordt aangegeven de Hamerprijs waarvoor het object is afgeslagen, samen met de aankoopcommissie, alle verdere kosten, vergoedingen, rente, belastingen en onkosten die verschuldigd zijn door de Koper of een in gebreke blijvende Koper,
 9. 'Verkoper'; betekent de eigenaar, of de vertegenwoordiger van de eigenaar, of de persoon die in het bezit is van de ingezonden goederen. Als er meerdere eigenaren of vertegenwoordigers zijn, zullen ieder van hen in persoon alle verplichtingen, aansprakelijkheden, verklaringen, garanties en vrijwaringen op zich nemen, zoals uiteengezet in de inbrengvoorwaarden,
 10. 'Verkoperscommissie'; hiermee wordt bedoeld de commissie die door een Verkoper aan Hessink's moet worden betaald tegen een percentage die van toepassing is op de datum van verkoop van het kunstwerk.

 

SECTIE B – VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KOPERS

2. Hessink's bevoegdheid

Hessink’s treedt in de verkoopt op als vertegenwoordiger voor de Verkoper, behalve wanneer zij zelf een kavel geheel of gedeeltelijk eigenaar van een kavel zijn. Waar Hessink als vertegenwoordiger verkoopt, zal elke verkoop resulteren in een rechtstreeks koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper.

Hessink’s is bereid het door de koper tijdens de veiling aangekocht voorwerp (kavel) tegen gelijktijdige restitutie van de koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper UITERLIJK binnen drie (3) weken na de datum van de verkoop ons schriftelijk en ten genoegen van Hessink’s op de hoogte stelt dat;

 1. het aangekochte kavel zulke ernstige verborgen gebreken vertoont, of de verstrekte omschrijving dermate onjuist is, of het geveilde een vervalsing blijkt te zijn, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht,
 2. U binnen de termijn van drie (3) weken alle informatie aan Hessink’s doet toekomen op grond waarvan u aan de authenticiteit of toeschrijving van het door u aangekochte kavel twijfelt, of waarom u meent dat het een vervalsing betreft,
 3. U in staat bent om de eigendomstitel van het aangekochte aan Hessink’s over te dragen, vrij van claims van derden die zijn ontstaan na de datum van de verkoop aan u.

De bereidheid tot terugname van een kavel en terugbetaling van de koopprijs vervalt echter indien;

 1. de door u aangegeven gebreken enkel de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties),
 2. de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de toewijzing, zulks ter beoordeling van de veilinghouder,
 3. Hessink’s is eveneens niet bereid tot terugname van het kavel en terugbetaling van de koopprijs, indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd meegedeeld.

Het is Hessink’s algemene beleid en Hessink’s onbetwistbaar recht, om de koper te verzoeken op zijn kosten expertiserapporten te verkrijgen van twee onafhankelijke, terzake kundige en erkende experts op het betreffende gebied, die wederzijds aanvaardbaar zijn voor de koper en voor Hessink’s en waarin de redenen worden uiteengezet waarom het kavel in kwestie wordt beschouwd als een vervalsing. Hessink stemt ermee in dat zij naar behoren rekening zal houden met dergelijke deskundigenrapporten. Hessink's behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om zelf aanvullend onafhankelijk advies in te winnen bij het nemen van de definitieve beslissing of het kavel een vervalsing is en wij zijn niet gebonden aan enig deskundig rapport van de koper.

Een item wordt als namaak beschouwd wanneer het naar onze redelijke mening, een opzettelijke moderne vervalsing is, d.w.z. een imitatie die na 1870 is gemaakt met de bedoeling te misleiden met betrekking tot auteurschap, oorsprong, datum, leeftijd, periode, cultuur of bron (waarbij de juiste beschrijving van dergelijke zaken niet wordt weerspiegeld door de beschrijving in de catalogus en/of op onze online website) en die op de verkoopdatum een aanzienlijk lagere waarde had dan wanneer het kunstwerk in overeenstemming was geweest met de beschrijving in de catalogus en/of op onze online website. Geen enkel kavel wordt als een vervalsing beschouwd alleen op grond van enige schade en/of restauratie- en/of wijzigingswerkzaamheden van welke aard dan ook (inclusief herschilderen of overschilderen).

4. Betreffende de conditie van iedere kavel die ter verkoop wordt aangeboden

De goederen die worden geveild zijn doorgaans tweedehands. Alle goederen worden verkocht met alle mogelijke gebreken, tekortkomingen en vergissingen in de beschrijving. De afbeeldingen op onze website en/of in de catalogus dienen alleen ter identificatie. Het ontbreken van informatie met betrekking tot de toestand van een kavel houdt niet in dat de kavel in goede staat is of vrij van gebreken, tekortkomingen of restauraties. Op verzoek verstrekt Hessink u gaarne een conditierapport. Niettemin moeten kopers zich realiseren dat alle kavels verkocht worden zoals beschreven op onze website en/of getoond en wordt hen verwezen naar de voorwaarden 3, 4 en 5 van de Algemene Veilingvoorwaarden.

U dient zich tevens te realiseren dat wij voorafgaande aan de veiling geen tests hebben uitgevoerd met betrekking tot elektrisch of mechanisch aangedreven goederen (ten aanzien van het functioneren, de veiligheid bij gebruik of anderszins) en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het testen van dergelijke goederen alvorens ze in gebruik te nemen. Dienovereenkomstig, met betrekking tot iedere kavel waarin u geïnteresseerd bent, dient u:

voorafgaande aan de veiling te onderzoeken en uzelf naar genoegen op de hoogte te stellen wat betreft de conditie en de beschrijving van de kavel;

 1. -uitsluitend te vertrouwen op uw eigen oordeel, of de kavel beantwoordt aan de beschrijving die ervan gegeven is;
 2. -het benodigde onafhankelijke advies van een expert in te winnen (in zoverre dit op grond van uw eigen bijzondere expertise en de waarde van de kavel door u redelijk geacht wordt) om uitsluitsel te verkrijgen met betrekking tot de maker(s), de authenticiteit, de echtheid, de herkomst, de datum, de leeftijd en de oorsprong of conditie van de kavel;
 3. -niet bij uitsluiting te vertrouwen op afbeeldingen op onze website en/of in een catalogus.
 4. Ten einde u van dienst te zijn, wijzen wij in voorkomende gevallen op bepaalde gebreken en/of tekortkomingen, maar een dergelijke door ons verstrekte informatie houdt niet in, dat deze in alle gevallen geheel volledig is en andere eventuele imperfecties dientengevolge uitsluit. U dient ervan uit te gaan dat u verondersteld wordt kennis te hebben van al die zaken waarvan verwacht mag worden dat u daarover beschikte op grond van uw speciale expertise en de inspanningen die u redelijkerwijs ter verkrijging daarvan zou hebben moeten verrichten.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN HESSINK's TEN OPZICHTE VAN KOPERS

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Afgezien van de garantie die onder voorwaarde 3 door Hessink aan Kopers wordt gegeven en uw rechten met betrekking tot de gang van zaken met betrekking tot veiling als beschreven in voorwaarde 11:

Geeft Hessink geen enkele garantie of zekerheid aan de Koper en worden alle mogelijke garanties of zekerheden die daaronder zouden kunnen zijn begrepen, uitgesloten (behalve in zoverre als dergelijke verplichtingen op grond van de statuten niet kunnen worden uitgesloten);

 1. In het bijzonder; alle informatie, schriftelijk of mondeling, inclusief de informatie weergegeven op onze website en/of in catalogi, rapporten, commentaren of taxaties, met betrekking tot aspecten of hoedanigheden van een kavel, met inbegrip van prijs of waarde, dient te worden beschouwd als uitsluitend uitdrukkingen van meningen en kunnen te allen tijde worden herzien of gewijzigd voorafgaande aan het tijdstip waarop de kavel wordt geveild (met inbegrip van de kijkdagen);
 2. Hessink of aan Hessink gelieerde bedrijven, vertegenwoordigers, medewerkers of directeuren daarvan kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke onjuistheid of tekortkoming dan ook in informatie, als hierboven bedoeld.

 

6. Beperking van claims door Kopers

Zonder oordeel vooraf betreffende de hierboven vermelde voorwaarden 3 en 5, en uitgezonderd in zoverre het aansprakelijkheid betreft die van ons kan worden geclaimd met betrekking tot persoonlijk letsel of overlijden, zal iedere claim die door de Koper tegen Hessink wordt ingediend beperkt worden tot de Hamerprijs en het Opgeld die daadwerkelijk door de Koper aan Hessink zijn betaald met betrekking tot de desbetreffende kavel.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER TEN OPZICHTE VAN KOPERS

7. Verplichtingen van de verkoper ten opzichte van Kopers

De verplichtingen van de Verkoper ten opzichte van u zijn beperkt in dezelfde mate als onze verplichtingen ten opzichte van u. Alle impliciete of expliciete voorwaarden of garanties zijn uitgesloten, tenzij en voor zover het niet mogelijk is deze verplichtingen op grond van de statuten uit te sluiten. Overigens behouden wij ons het recht voor om aanpassingen in de Verkopers garanties toe te staan.

 

TIJDENS DE VEILING

8a. Recht van deelname aan de veiling

Wij hebben het exclusieve recht personen toestemming te geven aan onze veilingen deel te nemen, alsook personen toegang tot onze veilingzalen te weigeren, evenals deelname aan onze veilingen.

 

8b. Biedingen van medewerkers

Het is medewerkers van Hessink toegestaan te bieden in een veiling, mits zij onbekend zijn met de limieten en indien de medewerker biedt op een wijze die geheel in overeenstemming is met de geldende regels voor het bieden door medewerkers.

 

9a. Bieden tijdens de ‘live’ veiling

Om de voortgang van de veiling te bevorderen, dienen alle kopers een biednummer af te halen voor het begin van de veiling. Het biednummer dient gebruikt te worden om uw biedingen tijdens de veiling aan de veilingmeester te kennen te geven. In geval u de hoogste bieder van een kavel bent, dient u er zorg voor te dragen dat uw biednummer zichtbaar is voor de veilingmeester en dat het uw nummer is dat door de veilingmeester wordt afgeroepen. In geval van twijfel wat de prijs of de koper betreft, maakt u dit dan onmiddellijk kenbaar aan de veilingmeester. Voor alle kavels wordt een rekening uitgeschreven op de naam en het adres die verstrekt is bij afgifte van de desbetreffende biednummer op uw biedkaart. Ziet u erop toe, dat u uw biednummer niet kwijtraakt, in het geval van verlies dient u de receptionist hiervan op de hoogte te stellen. Aan het einde van iedere veiling dient u uw biednummer weer in te leveren bij de receptie. Dit systeem is niet van toepassing voor degenen die op commissie of in opdracht bieden.

 

9b. Bieden als opdrachtgever

Indien u ter veiling een bod uitbrengt, dan doet u dit als opdrachtgever. U bent dan persoonlijk en uitsluitend aansprakelijk voor dit bod, tenzij wij u tevoren schriftelijk toestemming hebben verleend om ten behoeve van een ons bekende derde te bieden, die voor ons acceptabel is. In het geval dat wij dit zijn overeengekomen, zullen zowel u als deze derde gezamenlijk en persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die voortvloeien uit dit bod en zal deze derde gehouden zijn aan de Veilingvoorwaarden, wanneer u als zijn vertegenwoordiger een bod uitbrengt op dezelfde wijze als wanneer hij persoonlijk een bod zou uitbrengen, zelfs voor het geval dat hij niet bekend is met de Veilingvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het ter kennis brengen van de Veilingvoorwaarden aan uw opdrachtgever.

 

10. Schriftelijke en telefonische biedingen

Hoewel uw belangen het best gediend zijn wanneer u persoonlijk bij de veilingen aanwezig bent, kunt u een biedopdracht achterlaten, telefonisch of online meebieden, op de wijze als hieronder beschreven. Deze dienstverlening is geheel gratis en brengt geen extra kosten met zich mee. De kavels worden tegen de laagst mogelijke prijs gekocht, rekening houdend met limieten en biedingen van anderen. Uw schriftelijke bieding dient tenminste twee uren voor het begin van de veiling in ons bezit te zijn.

 1. Schriftelijk bieden per post, fax of E-mail
 2. Wij trachten de door u aan ons ruim tevoren gegeven instructies, om in uw opdracht ter veiling te bieden, zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Wij gaan er daarbij van uit, dat deze instructies voldoende duidelijk en volledig zijn. Indien wij schriftelijke biedopdrachten voor een bepaalde kavel tot eenzelfde bedrag ontvangen, dan wordt de kavel in geval van het hoogste bod toegeslagen aan de bieder die ons het eerst de biedopdracht heeft verstrekt. Echter, onze verplichting met betrekking tot schriftelijke biedingen wordt aangegaan in zover als onze andere taken ten tijde van de veiling niet in het gedrang komen en de gang van zaken tijdens de veiling, kan mogelijk om wat voor reden dan ook zodanig zijn, dat wij niet in staat zijn aan uw verzoek in dezen te voldoen. Om uw bieding met zekerheid uitgevoerd te zien, dient u ofwel persoonlijk aanwezig te zijn of een vertegenwoordiger naar de veiling te zenden;
 3. Telefonische biedingen
 4. Wij kunnen u toestaan per telefoon mee te bieden, maar wij behouden ons het recht voor u te verzoeken relevante details schriftelijk, per E-mail of fax te bevestigen voordat wij u hiervoor toestemming verlenen. U dient uw telefonisch meebieden tenminste een dag voor aanvang van de veiling aan Hessink te bevestigen. We zijn niet verantwoordelijk voor het mislopen van een telefonisch bod om welke reden dan ook. Wij behouden ons het recht voor telefonische biedingen te registreren.
 5. Biedingen per E-mail zenden aan: contact@hessink.com
 6. Online biedingen: hiervoor verzoeken wij u onze website hessink.com te raadplegen.
 7. Hessink biedt deze service aan als een tegemoetkoming voor cliënten die geen mogelijkheden hebben om de veilingen te bezoeken. Echter, noch Hessink, noch enige van zijn medewerkers zijn aansprakelijk voor enige nalatigheid of achterwege laten in de afhandeling hiervan.

 

11. Gang van zaken tijdens de veiling

De veilingmeester brengt het eerste bod uit en bepaalt de voortgang van de biedingen op het prijsniveau dat hij geschikt acht in het licht van de waarde van de kavel die geveild wordt en de tegenbiedingen. De veilingmeester heeft het recht ten behoeve van de Verkoper vervolgbiedingen uit te brengen tot het bedrag van de Limiet die op de kavel rust, ofschoon de veilingmeester tijdens de veiling niet hoeft aan te geven dat hij dergelijke biedingen namens de Verkoper doet. De Koper erkent de rechten van de veilingmeester en de Verkoper die in deze voorwaarde worden uiteengezet en ziet af van claims die hij in dit verband tegen Hessink of de Verkoper zou indienen.

 

12. Verkoop van een kavel

Degene die het hoogste bod dat door de veilingmeester wordt geaccepteerd, uitbrengt is de Koper. De slag van de hamer van de veilingmeester markeert de aanvaarding van het hoogste bod en identificeert de Hamerprijs waartegen de kavel door de veilingmeester aan de Koper is toegeslagen.

 

13. Rechten van de veilingmeester

Niettegenstaande het bepaalde in voorwaarden 11 en 12 hierboven, heeft de veilingmeester het recht op ieder tijdstip gedurende de veiling om;

 1. een kavel terug te trekken;
 2. een lot wederom in veiling te brengen, indien hij in alle redelijkheid veronderstelt dat er sprake is van een vergissing of een conflict;
 3. iedere andere actie te ondernemen die hij op enig moment passend vindt in de omstandigheden.

 

14. Wisselkoersen

Als valuta voor de veilingen geldt de Euro

 

15. Videobeelden

Bij sommige veilingen wordt gebruikt gemaakt van een videoscherm als dienstverlening aan zowel Kopers als Verkopers. Hierbij kunnen vergissingen voorkomen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het op het scherm getoonde beeld noch voor de overeenkomst van het beeld op het scherm met het origineel.

 

NA DE VEILING

 

16a. Betaling en opgeld

Naast de hamerprijs stemt de succesvolle bieder ermee in ons opgeld te betalen over de hamerprijs van elk verkocht kavel. Op alle kavels rekenen wij 28% van de hamerprijs tot en met € 400.000, 23% over de hamerprijs boven € 400.000 tot en met € 4.000.000, en 14,5% over de hamerprijs boven € 4.000.000. BTW wordt berekend over het opgeld van de koper en is voor uw rekening. In bepaalde omstandigheden komt u mogelijk in aanmerking voor btw-teruggave als het kavel wordt geëxporteerd.

 

16b. Wijze van betalen

 1. Contant: Contante betalingen worden geaccepteerd tot een maximum van € 10.000 of de tegenwaarde van dit bedrag in overige valuta, exclusief het wisseltarief dat bij betaling in vreemde valuta van toepassing is ter hoogte van 2%.
 2. Bank: Onder vermelding van uw (Iban)rekeningnummer en factuurnummer bij betaling.
 3. Voor digitale transacties verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor contact@hessink.com.

Op verzoek dient u zich te legitimeren met een officieel bewijs van identificatie. Een copy van een officieel identiteitsbewijs moet worden overhandigd door alle bieders die een aankoop doen boven € 7500, in overeenstemming met EU-wetgeving.

 

16c. BTW en belasting informatie voor kopers

De succesvolle bieder is verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, inclusief btw, verkoopbelasting of compenserende gebruiksbelasting of gelijkwaardige belasting, waar dergelijke belastingen ook mogen worden geheven over de hamerprijs en de premie van de koper. Btw-kosten en teruggaven zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle verschuldigde belastingen vast te stellen en te betalen. Over het opgeld is btw verschuldigd en voor sommige kavels is btw verschuldigd over de hamerprijs. Na het vertrek van het VK uit de EU (Brexit), zijn nu de Britse btw- en douaneregels van toepassing op kavels die vanuit het VK worden verkocht.

Voor kavels die naar de Verenigde Staten worden verzonden, kan verkoop- of gebruiksbelasting verschuldigd zijn over de hamerprijs, opgeld en / of andere kosten die verband houden met het kavel, ongeacht de nationaliteit of het staatsburgerschap van de koper. Hessink's zal omzetbelasting innen waar dit wettelijk vereist is. Het toepasselijke btw-tarief wordt bepaald op basis van de staat, provincie of locatie waarnaar het kavel wordt verzonden. Succesvolle bieders die aanspraak maken op een vrijstelling van omzetbelasting, moeten voorafgaand aan de vrijgave van het kavel de juiste documentatie aan Hessink overleggen. Voor zendingen naar die staten waarvoor Hessink niet verplicht is om omzetbelasting te innen, kan een succesvolle bieder verplicht zijn om gebruiksbelasting af te dragen aan de belastingdienst van die staat. Hessink raadt u aan om bij verdere vragen uw eigen onafhankelijk belastingadvies in te winnen.

 

17. Droit De Suite/Volgrecht (‘Artist’s Resale Royalty’)

In bepaalde landen geven lokale wetten de artiest of de nalatenschap van de artiest recht op een royalty die bekend staat als ‘Volgrecht’ van de artiest wanneer een door de artiest gemaakt kavel wordt verkocht. Als deze wet op een kavel van toepassing is, moet u ons een extra bedrag betalen dat gelijk is aan de royalty. We betalen de royalty namens de verkoper aan de juiste autoriteit.

Het Volgrecht van de kunstenaar is van toepassing als de hamerprijs en het opgeld (exclusief btw) van het kavel 3.000 euro of meer bedraagt. De totale royalty voor een kavel mag niet hoger zijn dan 12.500 euro. We berekenen het verschuldigde bedrag als volgt:

Royalty voor het deel van de hamerprijs en opgeld (exclusief btw) (in euro's)

4% tot 50.000

3% tussen 50.000,01 en 200.000

1% tussen 200.000,01 en 350.000

0,50% tussen 350.000,01 en 500.000

meer dan 500.000, de laagste van 0,25% en 12.500 euro.

 

18. Afhalen van goederen

U dient het gekochte kavel op uw kosten af te halen uiterlijk eenentwintig (21) werkdagen na de laatste dag van de verkoop. Het kavel wordt pas aan u vrijgegeven nadat u volledig heeft voldaan aan al uw verplichtingen jegens Hessink.

 

19. Overdracht van eigendom

U bent te allen tijde aansprakelijk voor het Totaal Verschuldigde Bedrag en u kunt het eigendom van de verkochte kavel niet eerder verkrijgen dan dat u het Totaal Verschuldigde Bedrag voor de desbetreffende kavel volledig hebt voldaan en Hessink deze betaling voor de kavel heeft ontvangen. Ieder van u ontvangen betaling zal worden bestemd voor de oudste schuld die u bij Hessink hebt of de oudste aankoop die u bij Hessink hebt gedaan, rekening houdend met de datum van de veiling en het kavelnummer.

 

20. Overdracht van risico

Het risico met betrekking tot iedere gekochte kavel berust bij de Koper vanaf het moment dat:

 1. U de gekochte kavel afhaalt;
 2. U ons het Totaal Verschuldigde Bedrag voor de kavel betaalt;
 3. Drie (3) werkdagen na de laatste veilingdag waarop de kavel werd aangekocht.

U bent als enige verantwoordelijk voor de verzekering van de kavel vanaf het tijdstip dat het risico op u overgaat. Indien de kavel schade oploopt of verloren gaat na de veiling, maar voordat het risico op u overgaat, ontvangt u van ons compensatie. Deze compensatie is een bedrag dat maximaal gelijk is aan de Hamerprijs vermeerderd met het Opgeld dat door Hessink is ontvangen en sluit tegelijkertijd iedere indirecte of vervolgschade uit. Wij zijn echter nimmer, ongeacht de omstandigheden aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan aan schilderijlijsten of glas dat ter bescherming van grafiek, schilderijen of andere kunstwerken is aangebracht, tenzij de lijst of het glas zelf de kavel vormt die ter veiling is verkocht. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade toegebracht door enig voorval als omschreven in voorwaarde 8 in de onder dit nummer vermelde bepalingen a. tot en met e. van de Voorwaarden van Verkopers

 

21. Verpakken en verzenden van kavels

Het verpakken en verzendklaar maken van kavels geschied geheel op uw risico en wij zijn nimmer, ongeacht de omstandigheden verantwoordelijk voor handelingen of fouten van verpakkers of vervoerders.

HESSINK's kan de verzending van kavels namens u regelen. Voor vragen over verzendingen kunt u contact opnemen met het kantoor van Hessink’s, onder vermelding van uw klant, verkoop- en lotnummer om uw verzending van uw aankoop te bespreken via Tel: +31 (0) 6 5391 0132 of via office@hessink.com

Het verpakken en behandelen van kavels geschied geheel op uw risico en wij zijn nimmer, ongeacht de omstandigheden verantwoordelijk voor handelingen of fouten van verpakkers of vervoerders.

Hessink's is niet verplicht om te helpen bij het inpakken en/of verzenden, en wij hebben het recht om een verzoek tot verpakking of verzending te weigeren.

 

22. Export

De export van een kavel uit Nederland of de import ervan in onverschillig welk land kan afhankelijk zijn van de verlening van één of meer export- of importvergunningen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de benodigde import- of exportvergunning(en) te verkrijgen. De afwijzing van een vereiste export- of importvergunning of vertraging bij het verkrijgen van een dergelijke vergunning is nimmer een rechtvaardiging voor het intrekken of annuleren van de verkoop door de Koper of enig uitstel van de betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag met betrekking tot de kavel(s) in kwestie door u.

 

23a. Verhaal bij niet betalen

Indien het Totaal Verschuldigde Bedrag niet is betaald op de wijze als beschreven in voorwaarde 16, zullen wij gerechtigd zijn zonder rekening te houden met andere rechten die wij en de Verkoper hebben, zowel voor onszelf als in onze hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Verkoper, op een van de hieronder omschreven wijzen gebruik maken van onze mogelijkheden en rechten op verhaal;

 1. de verkoop van de kavel annuleren, in welk geval u aansprakelijk bent voor iedere vorm van schade, die wij daardoor oplopen. Het schadebedrag zal in dit geval gelijk zijn aan het Totaal Verschuldigde Bedrag (inclusief 28% veilingkosten over de hamerprijs) vermeerderd met door ons gemaakte onkosten;
 2. betalingen door u aan ons gedaan aanwenden als (deel)betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag of anderszins ter voldoening van kosten ontstaan of te ontstaan in verband met het opnieuw in verkoop brengen van de kavel;
 3. het organiseren en tot stand brengen van het opnieuw verkopen van de kavel in een openbare veiling, via onze online veiling of particuliere verkoop ter bestrijding van de schuld die u bij ons hebt openstaan;
 4. het leggen van beslag op uw eigendommen die om welke reden dan ook in ons bezit zijn, tot op het moment dat u alle bij ons nog openstaande posten op uw naam geheel hebt voldaan;
 5. u alle redelijkerwijs ontstane kosten zowel voor ons als voor de Verkoper in rekening brengen, onder vermindering van die bedragen die wij aan u verschuldigd zijn en onder vermeerdering met alle bedragen die u ons verschuldigd bent, op grond van opbrengsten van verkopen of anderszins;
 6. u de ons verschuldigde rente over alle op uw naam openstaande bedragen in rekening brengen gebaseerd op een tarief van 1% (één procent) per maand;
 7. de kavel verzekeren, verplaatsen en opslaan ofwel in onze eigen ruimten of elders, is geheel voor uw eigen risico en op uw kosten;
 8. alle biedingen die door u of ten behoeve van u op komende veilingen weigeren, tenzij u bij ons een vooruitbetaling doet ter hoogte van een door ons vast te stellen bedrag, alvorens wij uw biedingen opnieuw zullen accepteren.

 

23b. U en de Verkoper:

 1. gaan ermee akkoord en machtigen ons om een dergelijke herverkoop te organiseren en uit te voeren met inachtneming van de Veilingvoorwaarden die van toepassing zullen zijn ten tijde van de herverkoop;
 2. stemmen erin toe dat de limiet en de taxaties geldend bij een dergelijke herverkoop uitsluitend door ons zullen worden vastgesteld. De netto opbrengst van verkoop zal worden aangewend ter vermindering van uw schuld. Indien een herverkoop een lagere opbrengst zou hebben dan de oorspronkelijke hamerprijs, dan zijn wij en de Verkoper gerechtigd van u het ontbrekende bedrag te vorderen vermeerderd met kosten ontstaan door uw onwilligheid tot betalen. Zou de herverkoop zou resulteren in een hogere opbrengst dan de Hamerprijs oorspronkelijk bedroeg, dan dient dit overschot uitbetaald te worden aan de Verkoper.

 

24. Verhaal bij niet afhalen van gekochte kavels

Indien u een gekochte kavel niet binnen vijf (5) werkdagen na de veiling afhaalt, dragen wij zorg voor opslag van de door u gekochte kavel, uitsluitend op uw risico en kosten.

 

GEBRUIKTE TERMINOLOGIE EN VEILIGHEID BIJ HESSINK

 1. Voorbeelden van de door ons gebruikte terminologie op onze website en/of die in onze catalogi worden vermeld, zie de Engelse Veilingvoorwaarden bij Hessink’s.
 2. Iedere vermelding van maker/kunstenaar/ontwerper, toeschrijving, oorsprong, datering, leeftijd, herkomst en conditie is een vermelding van een mening en dient niet beschouwd te worden als een feitelijke vaststelling.

 

VEILIGHEID BIJ HESSINK

Hessink besteedt aandacht aan uw veiligheid wanneer u zich in een van onze veilingzaal(en) bevindt. Wij spannen ons daarom in om de voorwerpen zo veilig als maar enigszins praktisch mogelijk is tentoon te stellen. Dit laat onverlet dat u, wanneer u voorwerpen die in ons bedrijf tentoongesteld zijn ter hand neemt, dit doet geheel voor uw eigen risico.

Sommige voorwerpen zijn omvangrijk en/of zwaar en kunnen gevaar opleveren, indien hier onkundig mee om wordt gegaan. Indien u voorwerpen nader wilt bekijken vraagt u dan om assistentie van een van Hessink medewerkers om uw veiligheid en die van het tentoongestelde voorwerp zoveel mogelijk te garanderen.

Sommige tentoongestelde voorwerpen zijn voorzien van de waarschuwing ‘niet aanraken a.u.b.’. Indien u deze voorwerpen wilt zien, dient u om assistentie van een van de veilingmedewerkers van Hessink te vragen, die u graag van dienst zal zijn.

Iedere informatie aan ons gericht dient te worden gezonden aan: contact@hessink.com

 

Deze Veilingvoorwaarden zijn gedeponeerd bij: Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr.: 77054962